ALGEMENE VERHUUREN VERKOOPSVOORWAARDEN Belair-fun

1. Toepassing algemene voorwaarden 

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. 

2. Reservatie – Annulatie 2.1. Een reservatie door een huurder is steeds bindend, ongeacht of deze reservatie telefonisch, per e-mail of op een andere wijze verloopt. 

2.2. De reservering is slechts definitief na ontvangst van een reserveringsbevestiging door Belair-fun. 

2.3. De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren binnen een termijn van 24 uren na ontvangst van de reservatiebevestiging door Belair-Fun. 

2.4. In geval de huurder op een later ogenblik (d.i. meer dan 24 uren na reservatie) de reservatie annuleert, dan zal de huurder een bedrag gelijk aan 100% van het totale huurbedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan Belair-fun. Dit ten titel van schadevergoeding wegens verlies en gederfde winst. 

2.5. Bij wijze van enige uitzondering op art. 2.4. hierboven, kan de huurder, in geval van het overlijden van een familielid in de eerste graad van de huurder, de reservatie kosteloos en telefonisch annuleren tot de dag voor aanvang van de huurperiode. De huurder zal verzocht worden een schriftelijk bewijs hiervan voor te leggen, waarna een eventuele betaling van de huurprijs door de huurder zal worden terugbetaald. 

2.6. Verplaatsen van een reservatie naar een latere datum kan kosteloos op vraag van de huurder, mits goedkeuring door Belair-fun en mits beschikbaarheid op de nieuwe datum. Er worden geen terugbetalingen gedaan op basis van annulaties door de klant of verplaatsing naar een latere datum. 

3. Definities 3.1. Belair-fun: de eenmanszaak , met maatschappelijke zetel te 9290 Uitbergen, Moleneindestraat 17a, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0889.720.424

3.2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

3.3. “Koper” of “Huurder”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch huurt / aankoopt of via e-mail, tenzij persoonlijk, gericht aan Belair-fun of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan 

Belair-fun of via de Website, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt. 

3.4. “Consument”: elke Koper / Huurder die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) en/of diensten telefonisch aankoopt of via e-mail gericht aan Belair-fun of via de Website of hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt. 

3.5. “Website”: www.belair-fun.be

3.6. “Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur. 

4. Totstandkoming huurovereenkomst / koopovereenkomst 4.1. Een huurovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat Belair-fun de reserveringsbevestiging aan de klant / huurder overmaakt. De huurovereenkomst kan tevens tot stand komen door verzending van een opdrachtbevestiging door de klant / huurder. 

4.2. Een huurovereenkomst dan wel een koopovereenkomst met Belair-fun kan voorts tot stand komen na schriftelijke bevestiging en goedkeuring door de klant van een offerte van Belair-fun. Dergelijke offerte kan op verzoek van de klant worden overgemaakt. 

4.3. Fouten en vergissingen door de klant bij reservering of bevestiging komen volledig voor risico en rekening van de huurder / koper. Het gaat hier bijvoorbeeld om een vergissing van datum of gekozen goederen. 

5. Persoonlijke gegevens 5.1. Belair-fun stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden. Belair-Fun aanvaardt het vertrouwen van de klant en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de klant te beschermen. 

5.2. Op verzoek van de klant zal Belair-fun de geregistreerde gegevens mededelen aan de betrokken klant. 

6. Huurprijs – koopprijs – betaling – hoofdelijkheid – voorschotten 6.1. Particulieren. De prijzen zijn inclusief BTW en zijn contant te betalen bij levering dan wel vooraf over te schrijven. 

Bij voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag door Belair-fun zijn ontvangen voor aanvang van de huur dan wel voor levering van de gekochte goederen. Indien het verschuldigde bedrag Belair-fun niet heeft bereikt op het ogenblik van de levering, dan is de klant gehouden alsnog contant te betalen bij levering. 

6.2. Huurders, houders van een geldig Belgisch BTW nummer krijgen een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. De integrale betaling of betaling van het saldo dient te gebeuren binnen deze 14 dagen na factuurdatum. 

Indien de klant in gebreke blijft dan wel weigert te betalen, dan kan Belair-fun op haar beurt weigeren de goederen te leveren. In dit geval zal de klant een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag incl. BTW verschuldigd zijn aan Belair-fun, meer intresten aan wettelijke intrestvoet vanaf datum voorziene levering, meer een contractuele schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR. 

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd, waarbij de intrestvoet bepaald wordt door de Wet van 2 Augustus 2002 (Wet betalingsachterstand Handelstransacties – thans 8%). Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 EUR. 

In geval bij Belair-fun het vermoeden bestaat dat de klant de betaling tracht te ontlopen, kan dit leiden tot het niet leveren van de goederen waarbij een schadevergoeding gelijk aan 50% van het totale bedrag verschuldigd is aan Belair-fun. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Koper de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Belair-fun. 

De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van on-ontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan Belair-fun melden per Klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting. 

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur; (3) is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Belair-fun op de Koper onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft Belair-fun het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 

6.3. Hoofdelijkheid. In geval de huurovereenkomst dan wel de koopovereenkomst door Belair-fun wordt afgesloten met twee of meerdere personen, dan zijn elk dezer personen / huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van deze algemene voorwaarden, inclusief de hierboven beschreven betalingsverplichtingen. 

6.4. Iedere bestelling is pas definitief bevestigd eens er een voorschot is voldaan van 50% van de bestelling. Op het moment van ontvangst van het voorschot is het materiaal gereserveerd voor de betreffende klant. 

ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Belair-fun redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest. 

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen. 

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Belair-fun geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur. 

7. Duurtijd 7.1. Huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duurtijd bepaald per dag (x aantal dagen), met uitzondering van bepaalde springkastelen welke gedurende het schooljaar tevens de woensdagnamiddag worden verhuurd. Er kan verwezen worden naar de tarieflijsten van de verhuurde goederen. 

7.2. De huurder is verantwoordelijk om de goederen tijdig terug te brengen bij Belair-fun. In geval de huurder de goederen niet tijdig en binnen de vooraf bepaalde voorwaarden terugbrengt, heeft Belair-fun het recht om de huurprijs van één dag aan te rekenen per dag tot de goederen terug worden bezorgd bij Belair-fun. 

7.3. In geval Belair-fun de goederen komt ophalen zorgt de huurder dat de (medewerkers van) Belair-fun toegang hebben tot de goederen om deze op te halen. Iedere vertraging – veroorzaakt door de huurder/klant – die Belair-fun oploopt bij het ophalen van de verhuurde goederen, maakt dat er een supplement van 15,00 EUR per begonnen 10 minuten verschuldigd is aan Belair-fun. 

7.4. Voor springkastelen of spelen is “1 dag” tussen 09u00 en 21u00. In geval de huurder / klant langer gebruik wenst te maken van het springkasteel dient er ofwel gekozen te worden voor overnachting dan wel voor de huur van meerdere dagen. 

8. Bestemming 8.1. Het is de huurder verboden de bestemming van de gehuurde goederen te wijzigen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Belair-fun. 

8.2. Een inbreuk op deze bepaling zal een grond tot huurontbinding vormen, onverminderd een mogelijke schadevergoeding verschuldigd door de huurder. 

9. Huuroverdracht – onderverhuring 9.1. De huurder mag in geen geval zijn huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan of overdragen, noch het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk in onderhuur geven zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Belair-fun. 

10. Verzekering 10.1. De huurder verklaart dat hij/zij een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegenover de verhuurder en tegenover derden heeft afgesloten inzake ongevallen en/of schade aan het gehuurde goed. 

10.2. Belair-fun kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele ongevallen. 

10.3. Bij de huur van springkastelen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht te worden gehouden door de huurder of een door de huurder aangestelde meerderjarige persoon. Mits betaling en voorafgaande reservering kan de begeleiding door Belair-fun voorzien worden. 

11. Diefstal – verlies – Schade 11.1. De huurder zal gedurende de ganse duur van de huur instaan voor het toezicht op de gehuurde goederen. 

11.2. De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal/schade en zal derhalve bij eventuele diefstal/schade instaan om het gestolen/beschadigde goed te vergoeden aan Belair-fun. Dit tegen vervangingswaarde. 

11.3. Verliest een huurder goederen van Belair-fun, dan heeft deze huurder 48 uur de tijd om de goederen zelf terug te bezorgen bij Belair-fun. Bezorgt de huurder de goederen terug, dan is hij/zij de huurprijs voor de vertraging in aflevering verschuldigd (berekend per dag). In geval de huurder de goederen na 48 uur de goederen niet terug bezorgt aan Belair-fun, zullen de verloren goederen worden gefactureerd aan de huurder. 

12. Sancties bij ernstige tekortkomingen 12.1. In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de huurder, onder meer het beschadigen van het gehuurde goed, gebrek aan onderhoud, wijzigen van de bestemming enz., heeft Belair-fun het recht om de huurovereenkomst lastens de huurder te ontbinden en zal de huurder gehouden zijn een schadevergoeding te betalen gelijk aan de toegebrachte schade, meer een schadevergoeding wegens derving huurinkomsten. 

13. Afgifte goederen 

13.1. De huurder mag het gehuurde goed niet meegeven aan andere personen dan diegene die zich kunnen identificeren als medewerker van Belair-fun. 

14. Overmacht 14.1. In geval Belair-fun ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie. 

14.2. Onder overmacht van Belair-fun wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder of koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was. Problemen met toeleveranciers en maatregelen van enige overheidsinstantie behoren tevens tot dergelijke omstandigheden. 

14.3. De huurder of koper heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook. 

17. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 17.1. Op alle overeenkomsten met Belair-fun is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechter is bij uitsluiting van andere (buitenlandse) instanties bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden kunnen ontstaan uit hoofde van de overeenkomsten tussen Belair-fun en de huurder / koper. 

17.2. In het bijzonder zijn de rechtbanken te Gent (zijnde naar gelang het geval de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Vrederechter over het Eerste kanton te Dendermonde) exclusief en uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen in verband met de huurovereenkomst of koopovereenkomst te beslechten.